Zengő Építő

Adatvédelmi Szabályzat

Az alábbi Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy a ZENGŐ ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfelei részére bemutassa, miként felel meg a cég az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, valamint a magyar Országgyűlés által elfogadott 2011. évi CXII. törvénynek az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról.

A ZENGŐ ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: adatkezelő) székhelye 7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 46/b. szám alatt található. Az adatkezelőt hivatalos ügyekben képviselheti Szabó László ügyvezető.

Az adatkezelő pontos cégjegyzési adatai:
Cégjegyzékszám: 02-09-070866
A cég elnevezése: ZENGŐ ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: ZENGŐ ÉPÍTŐ Kft.
A cég székhelye: 7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 46/b.
A cég fióktelephelye: 7300 Komló, Altáró utca 7/B.

Jelen szabályzat célja az adatkezelő által kezelt személyes adatok biztonságának garantálása és a cég ügyfelei (továbbiakban: érintettek), munkavállalói és partnerei által átadott adatok kezelési módjainak ismertetése, valamint az érintettek teljes körű informálása.

A tárolt adatok pontos kategóriái a következők:

A fenti adatok kezelésének jogalapja – a hatályos EU rendelet értelmében – az adatkezelő és az érintett között fennálló ügyfélkapcsolat, munkaszerződés, vagy üzleti partnerségi szerződés vagy megállapodás.

Az adatkezelő részére szükséges a fent megadott adatok átadása számla igénylése esetén, szerződéskötés és megbízás esetén. Ezen felül az érintettek által megrendelt szolgáltatások teljesítésének feltételei teszik szükségessé az adatok elkérését.

Szintén adatok megadását teszi szükségessé a építési tevékenység ténye, amely esetben a cég e-építési napló vezetésére kötelezett. Az e-naplóban szereplő adatok online, központi szerveren tárolódnak. Ezen adatok kezelője a Lechner Nonprofit Kft.

Az adatokat az adatkezelő telephelyén, saját szerveren, jelszóval védett számítógépeken tárolja, a kezelő program szintén jelszóval védett. Hozzáférési jogosultsága a cég ügyvezetőjének és a cég alkalmazásában álló Műszaki igazgatónak van.

Az adatkezelőnél tárolt adatok az érintett tudta és engedélye nélkül harmadik személynek nem kerülnek kiadásra. Ez alól kivétel a céget az illetékes hatóságok felé terhelő beszámolási kötelezettség teljesítése. A cég jogot formál arra, hogy az érintett előzetes szóbeli informálása után a tárolt adatokat a cég által kínált szolgáltatás igénybevételekor a teljesítéshez szükséges mértékben alvállalkozónak kiadja.

A személyes adatok címzettjei ilyen módon csak az adatkezelővel üzleti kapcsolatban álló szervezetek és vállalkozók, vagy a cég saját alkalmazottjai lehetnek.

Az adatkezelés első sorban elektronikus formában történik, másodlagos az adatok papír alapú megőrzése. Az elektronikus adatkezelés platformja jelszóval védett számítógép a cég telephelyén, illetve az e-építési napló online felülete. A papír alapú tárolás a számlák nyolc évig történő, törvényileg előírt idejű visszakereshetősége miatt szükséges.

Az adatok kezelésének időtartamát az adatkezelő az ügyfélkapcsolat fennállásának idejében határozza meg. Ezt kiegészíti a számlák megőrzésének előírása, ami nyolc év. Az adattár felülvizsgálata évente egyszer történik, ekkor a nyolc évnél régebben inaktív ügyfelek adatait az adatkezelő eltávolítja a rendszerből, illetve a tárolási idő lejártával a számlákat és más, kötelező számadású bizonylatokat az adatkezelő megsemmisíti. Ez az időtartam nem vonatkozik az e-építési napló részét képező dokumentumokra. Az ügyfélkapcsolat megújítása emiatt az adatok újbóli megadását és az Adatkezelési nyilatkozat újbóli elfogadását vonja maga után.

Az érintettek jogai

A hatályos EU rendelet és magyar törvény értelmében az adatkezelő köteles az érintetteket a személyes adataikat érintő jogaikról tájékoztatni.

(1) Az érintett nyilatkozhat szóban vagy írásban arról, hogy az adatkezelő részére engedélyezi az általa átadott személyes adatok tárolását és kezelését. Az EU rendelet értelmében az ügyfélkapcsolat fennállása ráutaló magatartásnak minősül, amivel az érintett hallgatólagos belegyezését adja.

(2) Az adatkezelő köteles az adatszerzés időpontjában az érintettek tájékoztatni az adatgyűjtés pontos céljáról, az adatkezelés időtartamáról és az érintett vonatkozó jogairól. Ezt az adatkezelő írásban, a cég fióktelephelyén kifüggesztett Adatkezelési Tájékoztató útján teszi meg, egyedi kérésre szóbeli tájékoztatást ad. További információ elérhető online formában az adatkezelő hivatalos honlapján.

(3) Az érintettnek joga van az általa az adatkezelő részére átadott adatokhoz hozzáférni, azokat megtekinteni. Az adatkezelő ennek biztosítását személyes szóbeli vagy írásbeli kérelem esetén tudja teljesíteni, az érintett azonosítása után. A megtekintés az adatkezelő által kiadott, a rendszerben tárolt adatok pontos másolatának papír alapú formájában lehetséges. A tájékoztató tartalmazza az adatkezelő által tárolt adatokat, a tárolás jogalapját, a tárolás várható időtartamát az adott időpontban, valamint az esetleges címzettek kilétét. Az érintettek semmilyen módon nem tekinthetnek be az adatkezelő teljes adatbázisába vagy az adatokat tároló számítógépek valamelyikébe.

(4) Az érintettnek joga van hozzájárulását adni az adatok kezelésére, és ezt a hozzájárulást bármikor vissza is vonhatja. Visszavonás esetén a hozzájárulás és a visszavonás között eltelt időben történő adatkezelés nem semmis, az jogszerű marad. A visszavonás csak a benyújtás dátumától érvényes és a későbbi állapotokra vonatkozik.

(5) Az érintettnek joga van a tárolt adatok helyesbítéséhez, amely kérelmet az adatkezelőnek késedelem nélkül teljesítenie kell.

(6) Az érintettnek joga van kérvényezni a tárolt adatok azonnali törlését. A hatályos EU rendelet értelmében és alapján az adatkezelő ezt az írásos formában beérkező kérvény felülvizsgálata után, jogos kérvény esetén azonnal végrehajtja. Amennyiben a kérés teljesítésének jogi akadálya van, arról az adatkezelő az érintettet írásban tájékoztatja.

(7) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. A hatályos EU rendelet alapján az adatkezelő korlátozhatja aza adatok hozzáférhetőségét és használatát. A adatkezelő a korlátozásra vonatkozó kérvényt írásban kéri az érintettől, és arra írásban válaszol.

(8) Az érintett adathordozhatósághoz való jogának biztosítására az adatkezelő vállalja, hogy az írásban beérkezett kérvény alapján a tárolt adatokat PDF formátumban az érintett részére, az általa kívánt csatornán átadja.

(9) Az adatkezelőnek az érintettektől elkért személyes adatok kezelésére jogi alapja van (ügyfélkapcsolat). A személyes adatok kezelését szükségessé teszi az adatkezelő számlaadási kötelezettsége, illetve az őt a hatóság felé terhelő beszámolási kötelezettsége. Amennyiben az érintett nem hajlandó a kért, ezen kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő részére átadni, az további következményekkel járhat. Ilyen esetekben az adatkezelő számlát nem, csak nyugtát tud kiállítani az érintett részére.

(10) Amennyiben az érintett ügy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes, úgy joga van azt a felügyelő hatóság felé bejelenteni.

 

Bővebb tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a megadott elérhetőségeken!